Skapa en grund att stå på: Så blir ert företag bäst på medarbetar-upplevelser

Författare - Søren Smit. Director

Hur högt upp på agendan hamnar medarbetarupplevelser (EX) i ert företag? Innan man kan påbörja ett målinriktat arbete med EX så måste man känna till sin utgångspunkt. Gör testet och ta reda på hur EX-moget ditt företag är. Finns det utrymme för förbättring, eller är ni redan bäst?

Att bygga upp en medarbetarinriktad organisation är komplicerat och tidskrävande. Grunden för detta arbete är att fokus och prioritering av området blir en kontinuerlig del av företagets dna, kultur och strategiska satsning.

Innan ni påbörjar arbetet med EX som ett strategiskt fokus så är det viktigt att först få en medveten uppfattning om hur högt medarbetarupplevelsen egentligen hamnar på agendan, och därmed hur EX-moget företaget är. Det kommer att klargöra för er var era insatser ska påbörjas, var de lågt hängande frukterna finns och vilka andra långsiktiga åtgärder som kommer att vara nödvändiga.

Vi bedömer ett företags EX-mognad utifrån fyra överordnade hörnstenar, som är inriktade mot olika operationella aspekter kring medarbetarupplevelserna.

Ennova_EXCS_Blog_SE

DE 4 EX-HÖRNSTENARNA

Alla fyra EX-hörnstenarna är avgörande för medarbetarupplevelsen, eftersom det uppstår interaktion och beroendeförhållanden mellan dem. Men det betyder inte att organisationen ska fokusera på alla hörnstenar samtidigt. Man kan enkelt starta sin EX-omvandling genom att fokusera på enkla områden först – men i slutänden är alla områdena viktiga för att kunna skapa en fulländad medarbetarupplevelse.

Vi är övertygade om att områdena bör förankras, ägas och främjas av HR-funktionen, men det är så klart helt avgörande att det finns en lokal förankring och handlingskraft i hela organisationen.

1. SKAPA STRATEGISKA RAMAR

Den första hörnstenen handlar om att skapa vissa strategiska ramar i företaget. Ledningen och styrelsen ska vara inställda på att arbeta målinriktat och helhjärtat med EX innan arbetet kan nå framgångar. Det ska finnas en vision för området och ett åtgärdsprogram, som kan säkerställa att ambitionerna inom EX infrias.

Vår analys av fler än 500 organisationer visar att om man behärskar de strategiska ramarna, så har det en avgörande betydelse för om organisationen faktiskt har lyckats att förändra medarbetarupplevelsen under de senaste tre åren.

2. ETABLERA EN DATADRIVEN OCH HANDLINGSINRIKTAD KULTUR

Den här hörnstenen föreskriver att grunden för varje EX-omvandling bör vara datadriven. Kunskaper ska alltså samlas in om och från medarbetarna under året på ett intelligent, i stället för ett hyperfrekvent, sätt. Kunskaper från data, analyser och fakta ska förankras på ett sätt som gör att hela organisationen vill agera och därmed skapa en faktisk, positiv förändring.

Vår EX-undersökning visar att de organisationer som löpande mäter upplevelserna under hela medarbetarresan, och har förmågan att agera snabbt och smidigt på kunskaperna, i högre grad har kunnat förbättra medarbetarupplevelsen under de senaste tre åren.

3. IMPLEMENTERA ETT HELT NYTT SÄTT ATT ARBETA PÅ

När man strävar efter att ta medarbetarupplevelsen till en ny nivå är det nödvändigt att bemästra några nya tekniker som används för att utforma så bra upplevelser som möjligt. HR, chefer m.fl. ska tränas i att kunna se organisationen genom medarbetarnas glasögon för att kunna anamma ett uppriktigt utifrån-in-fokus.

Employee Journey Mapping, Design Thinking och hackathons är viktiga metoder för detta. Ännu ett centralt fokus är att man ska skapa medarbetarupplevelsen tillsammans med medarbetarna – och inte åt medarbetarna från ett elfenbenstorn långt borta från verkligheten.

Vår undersökning visar att det fortfarande är få organisationer som har upptäckt medarbetarnas resa och upplevelser genom organisationen och identifierat viktiga moment, friktionspunkter m.m.

4. OMVANDLA MEDARBETAUPPLEVELSEN

Om man vill bli bäst på medarbetarupplevelser så krävs ett starkt fokus på omvandling. Hela organisationen ska engageras i form av en löpande EX-utbildning och -träning, eftersom området kan liknas vid ett hantverk.

Det är alltså inte bara HR, utan även andra delar av organisationen, som löpande ska arbeta med medarbetarupplevelsen – höga chefer, mellanchefer, teamledare, teamet och de enskilda medarbetarna spelar alla en viktig roll för sin egen och kollegornas trivsel, engagemang och upplevelser, eftersom de alla äger olika kontaktpunkter genom medarbetarresan.

Organisationens förmåga att kontinuerligt mobilisera och stödja alla när det gäller att skapa utmärkta medarbetarupplevelser är enligt våra analyser från fler än 500 organisationer den främsta drivkraften som avgör om man verkligen har lyckats med att förbättra medarbetarupplevelsen på ett betydande sätt under de senaste tre åren.

TESTA ERT FÖRETAGS EX-MOGNAD

Genom en kort introduktion till de fyra områden som ligger till grund för värderingen av EX-mognaden kan du nu själv göra testet och få en snabb indikation på hur högt medarbetarupplevelsen hamnar på agendan i ditt företag. Genom att ange en poäng mellan 0 och 100 för varje påstående, efter hur väl du tycker att det stämmer, får du slutligen din samlade EX-poäng (EXCS) som visar hur EX-moget ditt företag är. EXCS ligger till grund för en totalpoäng för organisationens mognad vad gäller arbetet med medarbetarupplevelser.

Du kan jämföra din EXCS med benchmark från Ennovas EX-undersökning och få en inblick i hur ni placerar er i förhållande till genomsnittet. I undersökningen har vi frågat fler än 500 HR-ansvariga i hur hög grad deras organisationer arbetar med olika element inom området för medarbetarupplevelser. Undersökningen visar bland annat att de organisationer som ligger i den främsta EXCS-kvartilen har förbättrat medarbetarupplevelsen under de senaste tre åren.

Ennova_EXCS_Blog_SE

Søren Smit. Director
Författare

Søren Smit. Director

Søren Smit brinner för medarbetar- och kundupplevelser. Han leder Ennovas EX- och CX-affärsutveckling. Han har tio års erfarenhet inom kundupplevelseområdet som direktör och ansvarig för uppbyggnaden av en data- och analysdriven CX-kultur samt en omvandling av kundupplevelsen i TDC Group.